Základné informačné údaje o NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.
 
Názov organizácie NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.
Forma hospodárenia nezisková organizácia
Spôsob zriadenia
Rozhodnutím KÚ v Trenčíne, odbor všeobecnej vnútornej správy príslušný na konanie podľa §9 ods.2 zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciach poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení v spojení s §46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
Zakladateľ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom.
Dátum zriadenia 1. 1. 2003
Predmet činnosti Poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ústavnej zdravotnej starostlivosti vrátane záchrannej zdravotnej služby, sociálne služby.
Štatutárny orgán Štatutárnym orgánom organizácie je riaditeľ.
Riaditeľ MUDr. Šorf Miroslav CSc
Vedenie Námestník pre LPS - MUDr. Albín Ferenec
Námestník pre HTÚ - Ing. Miloš Makara
Námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť - Tatiana Skovajsová
Informácie poskytované
NsP NMnV
Poskytovanie informácií podľa zákona 211/2000 Z.z.
Podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. zverejňuje informácie ktoré má k dispozícii. Postup pri poskytovaní informácií v NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. sa riadi predmetným zákonom a opatrením riaditeľa NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.. Informácie zverejňuje NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. na základe žiadosti o poskytnutie informácie fyzickými alebo právnickými osobami.


» Postup pri poskytovaní informácií
» Sadzobník poplatkov za poskytovanie informácií
 
Formulár » Žiadosť o poskytnutie informácie
Formulár » Rozklad proti rozhodnutiu o neposkytnutí informácie
 
» Opatrenie riaditeľa NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.
» Znenie zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
» Prehľad najdôležitejších predpisov upravujúcich postup NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. pri poskytovaní informácií
 
Iné informácie
» Prenájom nehnuteľností - nebytové priestory

Organizačná štruktúra
 
 
Copyright © 2008 NsP Nové Mesto nad Váhon n. o.